VIGEM
Ajuntement de Viladecans

25/06/2008

Vigem

 

Viladecans Grup d’Empreses ha posat  a l’abast de l’Ajuntament una organització empresarial potent i eficient, capaç d’assolir cadascun dels objectius diferenciats que el consistori fixi, mitjançant una empresa específica existent o de nova creació. Tot el conjunt es vertebra de forma que s’aprofitin les sinergies, es coordinin les polítiques, es comparteixin serveis transversals, es minimitzin els costos de gestió i es maximitzi la generació de recursos econòmics, integrant els resultats i els fluxos financers per tal de facilitar un millor control del conjunt.